Algemene gebruiksvoorwaarden van de site

1/ Juridische informatie
De albert.immo site die u gebruikt (hierna “de site” genoemd) wordt gepubliceerd door ALBERT:
ALBERT en is onderworpen aan de controle van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel (www.biv.be). Hij is geregistreerd als een makelaar in onroerend goed in België onder het BIV – nummer 509.522 en is onderworpen aan de deontologische code van het BIV.
2/ Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden
Door deze site vrijwillig te bezoeken, wordt aangenomen dat de gebruiker zonder voorbehoud akkoord gaat met de Algemene gebruiksvoorwaarden van de site (CGU) die hij erkent gelezen en begrepen te hebben.
Als u de Servicevoorwaarden niet accepteert, kan u de site niet gebruiken en wordt u gevraagd onmiddellijk de verbinding te verbreken.
3/ Verwerking van verzoeken en / of informatie
Bij het meedelen van jouw gegevens aan ALBERT en dit via de formulieren op deze site, zowel per e-mail als op enige andere manier, garandeert u dat u jouw eigen identiteit gebruikt.
We behouden ons het recht voor om de verwerking van verzoeken of informatie ondergeschikt te maken, te schorsen of te weigeren in de volgende gevallen:
  • onvolledige of onjuiste informatie;
  • Meedelen van duidelijk onjuiste of zelfs gefantaseerde gegevens;
De bovenstaande lijst is niet exhaustief.
4/ Diensten
De diensten en onroerende goederen die op de site worden beschreven, worden beschreven ter goeder trouw en zo nauwkeurig of precies als mogelijk.
De afbeeldingen op de site hebben geen enkele contractuele waarde.
5/ Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren, vertalen, wijzigen of verspreiden van het geheel of een deel ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALBERT. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van onze site is ten strengste verboden.
6/ Verwerking van persoonsgegevens
We respecteren jouw privacy bij het gebruik van de site en jouw rechten met betrekking tot de bescherming en controle van persoonlijke gegevens. De gegevens die u op de site verstrekt, worden geregistreerd en verwerkt in strikte overeenstemming met ons privacybeleid dat hier beschikbaar is.
Onze website is niet bedoeld om persoonlijke gegevens te verzamelen van bezoekers van de site jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd of als ze daartoe verplicht zijn, en dit om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
We kunnen niet verifiëren of een bezoeker van onze site 16 jaar oud is. Daarom adviseren we ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat persoonlijke gegevens van hun kinderen worden verzameld zonder hun toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat we persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder jouw toestemming, nodigen we u uit contact met ons op te nemen via familie@albert.immo
7/ Beschikbaarheid
In elk geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de dienst waar de gebruiker om verzocht heeft.
8/ Disclaimer - beperking van aansprakelijkheid
ALBERT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van haar website, daarin inbegrepen, maar niet limitatief, alle directe en indirecte schade.
ALBERT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar een hyperlink wordt gemaakt, met name met betrekking tot de bescherming van privacy.
De informatie en het materiaal op deze website zijn uitsluitend weergegeven voor informatieve doeleinden en vormen geen aanbod van ALBERT,zijn of haar bestuurders, werknemers en / of vertegenwoordigers die op geen enkele manier verantwoordelijk kunnen worden gesteld om welke reden dan ook, noch contractueel of anders, voor enige schade – direct of indirect – die u zou lijden door toegang tot deze website verkregen te hebben, ze bezocht en / of gebruikt te hebben, behalve in geval van een ernstige of opzettelijke fout die ten haren laste kan gelegd worden, net zoals in het geval van misleidende, inaccurate of tegenstrijdige informatie.
9/ Geschillen en toepasselijk recht
De partijen komen overeen dat elke onenigheid of geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of die voortvloeit uit de interpretatie of toepassing ervan, onderworpen zal zijn aan een voorafgaande bemiddeling. Daartoe verbinden de partijen zich ertoe om deel te nemen aan ten minste één bemiddelingsbijeenkomst, waarbij deze bemiddeling aan een persoon met beslissingsbevoegdheid zal gedelegeerd worden. De bemiddelaar wordt gekozen door de partijen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zullen alle geschillen met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van de onderhavige onderworpen zijn aan het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van ALBERT.
10/ Updaten
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden van de site, om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. De nieuwste versie zal steeds voorrang hebben op de voorgaande.